Strawberry Jam by Corey Yoder for Moda - Strawberry Polka Dot White